دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریزیکدانشگاهآموزش عالی،واقعدراستانآذربایجانشرقیاست.زمانساختایندانشگاهبهسال ۱۳۲۵ باز می‌گردد و قدمت زیادی دارد.اینمرکزازدانشگاه‌هایبرترایراناست وهرساله تمامیدانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریزتعدادزیادیمقالهعلمیودستاوردهایپژوهشیدرزمینهپزشکیتولیدمی‌کند. سطح علمی این دانشگاه در ایرانرتبه ۶ کشوریاست و به همین سبب است که رقابت بر سر صندلی‌های این دانشگاه میان متقاضیان زیاد است.دانشگاهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز دریکیازبهتریننقاطشهرساختهشده‌استکهامکاندسترسیآسانرابهتمامدانشجویانجهت رفت و آمد می‌دهد.

اجزای دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریز

اجزایایندانشگاهبرترعلمی شامل:  ۱۱ دانشکدهآموزشیبههمراه ۱۲ بیمارستانومرکزپزشکیآموزشی_درمانیوهمچنینتعدادیپژوهشکدهاست. دانشکدهیاگروه‌هایآموزشیاینمرکزنیز تشکیل شده‌است از: دانشکدهبهداشت،دانشکدهپرستاریومامایی،دانشکدهپزشکی،دانشکدهپیراپزشکی،دانشکدهداروسازی،دانشکدهدندانپزشکی،دانشکدهعلومتغذیهوصنایعغذایی،دانشکدهطب‌سنتی،دانشکدهعلومتوانبخشی،دانشکدهعلومنوینپزشکی و دانشکدهمدیریتواطلاع‌رسانیپزشکی.

علاوهبر موارد گفته شده ایندانشگاهدارای ۱۵ مرکزتحقیقاتیدرزمینه‌هایدارویی،بیوتکنولوژی،علوماعصاب،بیماری‌هایزنان،ایمونولوژی،سلوبیماری‌هایریوی،علومتغذیه،بیماری‌هایقلبوعروق وبیماری‌هایغدد نیز است.

دانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریز

درادامهبهمعرفیوتوضیحاتتکمیلیدربارههریکازدانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریز جهت افزایش اطلاعات نو دانشجویان و متقاضیان تحصیل در این دانشگاه، به صورت جداگانهمی‌پردازیم.

دانشکدهبهداشت

زمانساختدانشکده بهداشتدرسال ۱۳۷۰ است.ایندانشکدهازتلفیقچنددانشکدهاز جملهگروه‌هایبیوشیمیوتغذیهازدانشکدهداروسازی،گروهبهداشتازدانشکدهپزشکیوگروهبهداشتمحیطومبارزهبابیماری‌هاازدانشکدهپیراپزشکیتاسیسشد. این دانشکده فعالیت رسمی خود رادرسال ۱۳۹۱ بهصورتمستقلوباهدفتعلیموتربیتدانشجویاندرزمینههایمختلفعلومبهداشتی،نظامسلامتوارتباطباسازمانهایمرتبطباسلامتیدرجهتارتقاءسلامتجامعهتشکیلداد.دانشکده داروسازی

ایندانشکدهدرحالحاضردرسهمقطعکارشناسی،کارشناسیارشدودکترایتخصصیپذیرشدانشجودارد.

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریز

یکی دیگر از دانشکدههایدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتبریز،دانشکدهپرستاریومامایی است. این دانشکدهدرسال ۱۲۹۵ وبابیمارستانمیسیونآمریکاییتاسیسشدودرنهایتدرسال ۱۳۴۹ شروعبهفعالیتخوددرزمینهپرستاریوماماییکرد.اینمرکزجزویکیازدانشکده‌هایپیشرفته با اساتید هیئت علمی مطرحاست.بخش‌هایساختمانیایندانشکدهتشکیلشدهاست ازچهارتالاربرایاجرای تمامیمراسم‌هایمختلف،یکسالنکنفرانسو ۱۲ کلاسدرسی.

علاوهبرموارد گفته شدهکتابخانه،سهسایترایانهواتاقاختصاصیبرایدانشجویاندکتراوجوددارد.گروه‌هایآموزشیایندانشکدهنیز شاملگروهماماییپرستاری،داخلیجراحی،اتاقعملپرستاریکودکان، پرستاریبهداشتجامعهوروانپرستاریاست.