دو روش تمیز کردن اتو بخار

اتووسیلهایاستکهدرهرخانهایداریم،بسیارضروریوکاربردی. امااگراتوتمیزنباشد،میتواندمشکلاتمختلفیراایجادکند. مشکلاتلکههایلباسویافتنراههاییبرایازبینبردنلکهازرویلباس.

جالباستبدانیدکهتمیزکردناتوبخاربسیارسادهوراحتاست. دراینمقالهبهسراغسهروشآسانرفتیمکهباآنهامیتوانیدهمیشهاتوتمیزیداشتهباشید.

روشاول: ازترکیبآبوجوششیریناستفادهکنید

استفادهازترکیبآبوجوششیریناولینروشیاستکهبرایتمیزکردناتوتوصیهمیکنیم. بهاینترتیببایدیکقاشقغذاخوریآبرابادوقاشقغذاخوریجوششیرینمخلوطکنید. بااینکارمخلوطیتهیهمیشودکهنهخیلیآبکیاستونهخیلیرقیق. اصولاغلظتاینترکیببایدبهحدیباشدکهازسطحنیفتد. برایتهیهاینمخلوط،استفادهازآبتصفیهشدهتوصیهمیشود.

حالاگرفقطقسمتیازسطحزیریناتوکثیفاست،اینمخلوطرافقطرویآنسطحبمالید. درغیراینصورت،اگرمیخواهیدتمامسطحزیرینراتمیزکنید،میتوانیدترکیبرادرتمامقسمتهااعمالکنید. میتوانیدبادستیاهروسیلهدیگریمخلوطرارویسطحاتوپخشکنید. برایاینکارآزادانهعملکنید. بهخصوصاگراتویشماخیلیکثیفباشد!تعمیر دستگاه اسپرسوسا

اتوراتمیزکنید

مرحلهبعدیاستفادهازدستمالمرطوباست. برایاینکاردقتکنیدکهدستمالکاملاتمیزباشد. همچنینپارچهنیازیبهخیسبودنزیادندارد،پسحتماآنرافشاردهیدتاآباضافیآنگرفتهشودوکفاتوراباآنکاملاتمیزکنید.

اکنونکهتهاتوتمیزاست،وقتآناستکهازگوشپاککنبرایتمیزکردنهوایورودیزیراتواستفادهکنید. برایاینکارپسازشستنگوشباکمیآب،سوراخراتمیزکنید. توجهداشتهباشیدکهدرصورتوجودزبالهزیاد،ممکناستبیشازیکبارتمیزکردنگوشلازمباشد. پسازتمیزکردناینسوراخها،اگرهنوزآبدرچراغآهنیوجودداشت،آبراروشنکردهواتورازیروروکنیدتاخارجشود. سپستایکسوممخزنآبتمیزبریزید. میتوانیدسهچهارمفنجانآبرابایکچهارمسرکهمخلوطکنیدواینمحلولرادرمخزنبریزید.

البتهاگرمیخواهیدازسرکهاستفادهکنید،ابتدادستورالعملاتورابخوانیدتامطمئنشویدکهمیتوانیدسرکهراداخلپایهآنبریزید. حالا انواع اتو بخارفیلیپسرابابالاتریندرجهحرارتروشنکنید. ازبخارآنبرایتمیزکردنکاملدریچههایبخاراستفادهکنید.

مرحلهبعدیایناستکهیکپارچهتمیزرابرایچنددقیقهاتوکنید. برایاینمنظورازپارچهایاستفادهکنیدکهبدتاننمیآیدکثیفشودزیرامقداریازرسوباتوکثیفیهایاتومیتواندبهآنمنتقلشود.

پسازانجاماینکاراتوراکاملاتمیزکردهوحرارتراخاموشکردهوصبرکنیدتاخنکشود. اگرآبیامایعیدرمخزناتوباقیماند،آنراخارجکنید.

روشدوم: تمیزکردنبامحلولنمکوسرکه

استفادهازمحلولنمکوسرکهیکیدیگرازروشهایتمیزکردنآهناست. برایاینکاردوفنجانسرکهسفیدویکفنجاننمکراباهمترکیبکردهورویحرارتملایمقراردهید. اینکارراتازمانیادامهدهیدکهنمککاملاحلشوداماسرکهبهنقطهجوشنرسیدهباشد. درطیاینفرآیندبویبدیدرهواخواهدبود،امااگرتمیزترینآهنرامیخواهید،بایدباآنمقابلهکنید!

اتوراتمیزکنید

حالااینمحلولراکمیخنککنید. زیرابهیکمحلولگرمنیازدارید،نهداغ. همچنینبهتراستهنگامدرآوردندستکشازدستکشاستفادهکنیدتابویبدمحلولرویدستتانباقینماند. درمرحلهبعدیکحولهرابااینمحلولخیسکنیدوازآنبرایتمیزکردنقسمتزیریناتواستفادهکنید. برایاینکارمیتوانیدازبرسمونیزاستفادهکنید. البتهحواستانباشدکهبرسهایسیمیبرایاینکارمناسبنیستندومیتوانندبهطورکاملبهپایهاتوشماآسیببزنند.

سپسکافیاستکفاتورابادستمالدیگریکاملاتمیزکنید. برایاینمنظورمیتوانیدپارچهراباسرکهسفیدخالصخیسکنیدکهمحلولباقیماندهراازبینمیبرد. سپساتوراروشنکنیدوپارچهقدیمیاماکثیفرااتوکنید. اینمحلولباقیماندهرامیسوزاندوناپدیدمیشود.

منبع :  https://philips-market.ir/product-category/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/